Organizator

 

Projekt realizują: Główny Instytut Górnictwa wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA oraz Politechniką Śląską.

Główny Instytut Górnictwa to instytut badawczy, podporządkowany Ministrowi Energii, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz także przedsiębiorstw różnych branż w tym małych i średnich, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, partnerów zagranicznych.

Obecnie cztery podstawowe filary naszej działalności stanowią:

  • górnictwo,
  • inżynieria środowiska,
  • zagadnienia związane z jakością,
  • edukacja i szkolenia.

GIG jest jednym z najbardziej cenionych partnerów w takich obszarach działalności jak zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, monitoring środowiska, program Czystszej Produkcji, programy ekorozwoju gmin i regionów.

Problematyka edukacji i szkoleń zajmuje niezwykle ważne miejsce w perspektywach rozwoju Instytutu. Nowe rodzaje studiów podyplomowych, specjalistycznych szkoleń, kursów czy seminariów, podnoszące kwalifikacje pracowników, stawiają GIG, poza uczelniami, w gronie największych i najlepszych jednostek szkoleniowych na Śląsku.

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG jest wpisane do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice ewidencji placówek kształcenia ustawicznego, posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, jest również wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA powołana w 1996 roku jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Dotychczas pozyskała ponad 250 firm, które zainwestowały łącznie około 22 mld złotych oraz utworzyły ponad 55 tys. nowych miejsc pracy.

KSSE w ramach założonego w 2011 roku klastra motoryzacyjnego Silesia Automotive & Advanced Manufacturing prowadzi badania zapotrzebowania pracodawców oraz monitoruje trendy w sektorze, zrealizowała także projekt Edukacja Techniczna (2012), a od 2014 roku realizuje projekt budowy Sieci K2 (Kariera i Kompetencje), wielopłaszczyznowej platformy współpracy szkół technicznych i zawodowych, uczelni wyższych oraz centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego, a także jednostek szkoleniowych oraz pracodawców.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie. Politechnika Śląska w Gliwicach posiada duże doświadczenie w realizacji projektów w ramach PO KL związanych z rozwojem procesu dydaktycznego i nowych form kształcenia przedmiotów zawodowych. Jako prestiżowy, europejski uniwersytet techniczny prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowaną kadrę na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.