Opis

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w obszarze branżowym górniczo-hutniczym. Realizowane to będzie we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, centrami kształcenia praktycznego lub centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz pracodawcami i innymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Opracowane modele zawierać będą m.in. treści nauczania i warianty realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego. Przedmiotem projektu będzie również przeprowadzenie pilotażu opracowanych modeli w szkołach. Projekt zakłada także opracowanie kosztochłonności realizacji kształcenia w wybranych zawodach oraz opracowanie rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.

Celem głównym projektu jest realizacja celu szczegółowego PO WER: dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania, dzięki opracowaniu modelowych programów i ram jakości staży i praktyk dla uczniów w obszarze branżowym górniczo-hutniczym. Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte wszystkie szkoły i placówki oświatowe w całym kraju, prowadzące kształcenie zawodowe w branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej.