Seminarium w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach

01.03.2018

Zapraszamy do udziału w seminarium, którego celem jest podjęcie współpracy między przedstawicielami firm i instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego dla określenia najlepszych form kształcenia w zawodach branży górniczej i hutniczej.

Dialog na rzecz optymalnej współpracy szkół, pracodawców i centrów kształcenia praktycznego ma w konsekwencji doprowadzić do opracowania modelowych rozwiązań dla prowadzenia praktycznej nauki zawodu z udziałem pracodawców, przeprowadzenia pilotażu takich rozwiązań w szkołach oraz ustalenia kosztochłonności kształcenia w tych zawodach. Efektem końcowym będą wypracowane rekomendacje do zmian w prawie oświatowym w zakresie wdrażania opracowanych programów nauczania w formie kształcenia dualnego.

Mamy nadzieję na aktywne zaangażowanie:

  • przedstawicieli władz oświatowych,
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedstawicieli komisji egzaminacyjnych,
  • dyrektorów lub przedstawicieli szkół prowadzących lub zainteresowanych uruchomieniem klas o ww. profilach,
  • nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • przedstawicieli pracodawców,
  • przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • przedstawicieli technicznych szkół wyższych kształcących inżynierów w wyżej wymienionych branżach,
  • przedstawicieli technicznych stowarzyszeń branżowych,

oraz innych uczestników, którzy rozumieją potrzebę szerokiego działania na rzecz poprawy jakości kształcenia i dostosowania poziomu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w zawodach branży górniczo-hutniczej.

Seminarium odbędzie się 14.03.2018 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Konarskiego 18 B. Zgłoszenia udziału w seminarium zawierające imię i nazwisko zainteresowanego, nazwę reprezentowanej instytucji oraz służbowy kontakt telefoniczny i e-mailowy można przesłać na adres:

Kontakt w sprawach organizacyjnych: dr hab. inż. Jan Jezierski, prof. PŚl, tel. 691 544 485.