Aktualnosci

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia

19.04.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia w procesie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy. 
11 kwietnia br. zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w tym zakresie.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ulatwienia-w-procesie-edukacji-d...

 

Uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wg nowych zasad

11.09.2019

Uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wg nowych zasad

Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe weszło w życie 11 września 2019 r.

Podpisanie listu intencyjnego

05.07.2018

W dniu 5.07 br. miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego pilotażu programu praktycznej nauki zawodu „technik hutnik”, powstałego w ramach projektu pt. „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”, realizowanego wspólnie przez Główny Instytut Górnictwa, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Politechnikę Śląską. 

Kształcenie dualne

Modelowe programy praktycznej nauki zawodu

28.02.2018

W ramach projektu utworzono platformę zdalnej komunikacji, która usprawni komunikację między osobami zatrudnionymi do realizacji określonych zadań. Na platformie prowadzone będą prace związane z opracowaniem modelowych programów praktycznej nauki zawodu, analizowane będą postępy planowanego pilotażu w szkołach, a także weryfikowane będą postępy prac merytorycznych i tworzonych rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.